December 2019
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Calendar Calendar

Liện Hệ

 dailongcomputer_printer

Thống Kê
Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 627 người, vào ngày Sat Dec 11, 2010 9:11 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 3728 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: khongluibuoc882

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 404 in 379 subjects
Kho Phần Mềm
Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows Logo15
Gallery


Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows Empty

Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows

Go down

Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows Empty Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows

Bài gửi by Admin on Fri Jan 22, 2010 11:58 am

Có vô s? ch??ng trình email client – t? email v?n b?n
(Pine, Alpine) ??n các ch??ng trình all-in-one
nh? Evolution và Outlook. Tuy nhiên các email máy khách này d??ng nh?
v?n thi?u m?t tính n?ng, ?ó chính là hi?u su?t nghèo hay vi?c làm ch?m
h? th?ng máy tính c?a ng??i dùng
. ?ây chính là m?t v?n ?? l?n
vì email là m?t trong các công c? không th? thi?u trong công vi?c.
Trong bài này chúng tôi s? gi?i thi?u cho các b?n m?t gi?i pháp email
máy khách kh?c ph?c ???c tình tr?ng ?ó, ?ó chính là Claws Mail,
ch??ng trình email máy khách này ch?y trên n?n t?ng Linux, tuy nhiên nó
c?ng có th? ???c cài ??t trên n?n t?ng Windows.

Gi?i thi?u v? Claws
Mail


Claws Mail ban ??u ???c g?i là Sylpheed-Claws, là
m?t nhánh c?a Sylpheed e-mail client. Tuy nhiên Claws Mail ?ã ???c m?
r?ng, v??t xa Sylpheed và tr? thành m?t th?c th? tách bi?t. ?u ?i?m ?
?ây là Claws Mail g?m có nhi?u tính n?ng m? r?ng h?n Sylpheed nh?ng s?n
ph?m này t? rõ hi?u qu? v? t?c ?? và ?? tin c?y so v?i k? ti?n nhi?m
c?a nó.

Claws Mail hi?n có nhi?u ?ng viên cài ??t cho Linux,
Solaris, BSD, OS X, Maemo, và Windows. Các ??c tr?ng c?a Claws Mail g?m
có:


 • Giao di?n s? d?ng nhanh và g?n nh?
 • ?a tài kho?n
 • Hi?n
  th? theo sâu
 • L?c
 • Mime attachment
 • Usenet
  reading/posting
 • H? tr? SSL
 • H? tr? GnuPG
 • Header
  ???c ??nh ngh?a
 • H? tr?/import/export th? m?c MH và Mbox
 • PluginH?u h?t các tính n?ng mà chúng tôi s? gi?i thi?u cho
các b?n có liên quan ??n t?c ??. Ch?c ch?n b?n s? ch?a th? g?p m?t
ch??ng trình mail client nào có th? m?, ch?y, l?c và phân ph?i email
nhanh b?ng Claws Mail ngoài trình email máy khách v?n b?n.

Cài ??t

Windows port c?a Claws Mail là m?t ph?n n?m trong gói
ph?n m?m - gpg4win
– và ch? có m?t cách ?? cài ??t Claws Mail là ?i qua gói cài ??t này.
B?n ph?i cài ??t gpg4win trong quá trình cài ??t, b?ng cách làm này,
b?n l?i d?ng ???c s? mã hóa v?i Claws Mail. M?c dù v?y, v?n còn có hai
tính n?ng khác còn thi?u t? Windows port c?a Claws Mail: LDAP và Spell
Checking.

Quá trình cài ??t khá ??n gi?n. Nh?ng gì b?n c?n th?c
hi?n là download file cài ??t gpg4win. N?u quan sát vào trang Windows
port
, b?n s? th?y hai phiên b?n có th? download: phát hành “chính
th?c” t? nhóm gpg4win và m?t snapshot g?n ?ây h?n.

Khi ?ã download ???c file cài ??t, kích ?úp vào nó
và th?c hi?n theo ti?n trình cài ??t. Cài ??t s? cung c?p r?t ít các
tùy ch?n khác ngoài các tùy ch?n ban ??u. Ch? có m?t ngo?i l? có th? ?
màn hình các thành ph?n, nh? th? hi?n trong hình A. Trong màn hình này,
b?n có th? ch?n nh?ng gì mình mu?n cài ??t. B?n không có l?a ch?n nào
??i v?i vi?c cài gpg4win nh?ng có th? ch?n cài ??t không cài thành ph?n
Claws Mail. B?o ??m r?ng thành ph?n Claws Mail c?a b?n ???c ch?n tr??c
khi kích Next.
Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows Kythuatvien_Attachments_000claws-mail1Autosave_115072430

Hình A: Ch??ng trình ch? s?
d?ng 34MB không gian tr?ng cho c? hai thành ph?n


Khi cài ??t hoàn t?t, th? ??u tiên mà Claws Mail yêu
c?u là vi?c t?o m?t tài kho?n. ?i?u này ???c th?c hi?n v?i s? tr? giúp
c?a m?t wizard r?t ??n gi?n giúp b?n th?c hi?n theo m?t ti?n trình.
Không có ?i?m nào trong wizard này có th? gây ra cho b?n s? th?t b?i.

Cu?i cùng, khi b?n k?t thúc vi?c thi?t l?p tài kho?n
??u tiên c?a mình, b?n s? ???c chào ?ón v?i m?t c?a s? chính (hình B).
Nh? nh?ng gì b?n th?y, giao di?n c?a Claws Mail e-mail client r?t gi?ng
v?i các ch??ng trình e-mail client khác mà b?n ?ã t?ng s? d?ng.
Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows Kythuatvien_Attachments_000claws-mail2Autosave_13803125

Hình B: Giao di?n c?a Claws
Mail


Các tính n?ng duy nh?t

?ây là n?i ??u tiên khi Claws Mail xu?t hi?n. Có
nhi?u tính n?ng có trong Claws Mail mà b?n không th?y có trong h?u h?t
các email client khác. M?t s? tính n?ng này r?t ít ???c s? d?ng ??i v?i
ng??i dùng m?c trung bình nh?ng l?i t?o ???c s? thích thú b?i gi?i th?o
CNTT. Sau ?ây chúng ta hãy ?i xem xét m?t vài trong s? các tính n?ng
??c này.

M?u - Template

?ây là m?t tính n?ng mang l?i lu?ng gió m?i cho
nhi?u ng??i dùng. Nh?t là ??i v?i nh?ng b?n quen s? d?ng danh sách
mailing c?a Linux. Nó giúp ng??i dùng duy trì ???c lu?ng trò truy?n, và
không ph?i ?i t?i và ?i lui ?? ??c th? c? và so?n th?o reply.

V?n ?? ? ?ây là ng??i dùng m?c trung bình không g?n
bó v?i tính n?ng này và h?u h?t không mu?n ph?i tìm ki?m các reply cho
m?t email. Có nhi?u ng??i dùng mu?n reply ? phía trên ?? truy c?p d?
dàng. V?y b?n c?n th?c hi?n nh?ng gì khi email cho c? hai ki?u ng??i
dùng này m?t cách th??ng xuyên? B?o ??m b?n có th? t? ??t con tr? c?a
mình vào n?i mình c?n. Ho?c b?n có th? s? d?ng các m?u c?a Claws Mail
?? th?c hi?n ?i?u ?ó.

Tuy nhiên chúng tôi s? gi?i thi?u cho các b?n m?t
cách làm khác, n?u b?n ch? s? d?ng m?t tài kho?n, hãy kích vào menu Configuration
và ch?n m?c Preferences. N?u có nhi?u tài kho?n, b?n
hãy ch?n tài kho?n nào ?ó, sau ?ó kích vào menu Configuration
và ch?n Preferences for Current Account. B?ng cách nào
thì b?n c?ng có th? m? ???c c?a s? Preferences g?m có ph?n Templates,
nh? th? hi?n trong hìn C.
Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows Kythuatvien_Attachments_000claws-mail3Autosave_432189286

Hình C: B?n có th? th?y r?t
nhi?u ph?n c?u hình khác mà Claws Mail có ? ?ây


Có ba tab trong c?a s? này:


 • Compose: Template ???c s? d?ng ?? so?n th?o
  email.
 • Reply: Template ???c s? d?ng khi tr? l?i
  email.
 • Forward: Template ???c s? d?ng khi
  chuy?n ti?p email.B?n có th? c?u hình m?t ho?c t?t c? các ki?u m?u
???c s? d?ng. Tuy nhiên cho ví d?, chúng tôi ch? c?u hình m?t m?u
reply. Kích vào tab Reply ?? xu?t hi?n không gian m?u
Reply (hình D).
Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows Kythuatvien_Attachments_000claws-mail4Autosave_301985026Hình D

B?n c?ng có th? thay ??i d?u trích d?n ? ?ây. ?ây là
ký t? ???c in ? ??u m?i dòng trích d?n
Nh? nh?ng gì b?n có th? th?y trong ví d? trên, các ký hi?u ???c s? d?ng
g?m có c? các tr??ng ??c bi?t. Trong m?u reply m?c ??nh này, b?n có:
<blockquote>

On %d
%f wrote:
%q
%X
</blockquote>

Các ký hi?u ? trên là:


 • %d - Ngày tháng
 • %f - T?
 • %q - Ph?n thân ???c
  trích d?n t? email g?c
 • %X - ??t con tr? chu?tNh? nh?ng gì ?ã th?y, b?n có th? ??t m?i th? trong
ph?n thên trên con tr? chu?t. ?ây là m?t cách th?c tuy?t v?i cho vi?c
reply danh sách mailing, tuy nhiên v?i m?t s? l??ng ng??i dùng th?o
CNTT. V?i nh?ng ng??i dùng m?c trung bình, b?n s? mu?n ??o ng??c gi?ng
nh? ví d? m?u bên d??i:
<blockquote>

%X
Is what %N has to say about the email, from %d, quoted below:
%q
</blockquote>

Ví d? ? trên ??t con tr? ? phía trên, ph?n tin ng?n
và cu?i cùng là ph?n thân ???c trích d?n.
Lúc này, ph?n quan tr?ng – cách t?o các b? l?c cho các ki?u reply khác
nhau? ?ây là cách th?c hi?n. Cho ví d?, chúng ta s? s? d?ng ubuntu-users@lists.ubuntu.com.Nh?ng b??c cho quá trình này ???c li?t kê d??i ?ây:


 • T?o m?t th? m?c mà t?t c? các email n?m trong danh sách mailing
  s? b? l?c vào.
 • T?o m?t b? l?c s? chuy?n t?t c? các email t? danh
  sách mailong vào th? m?c.
 • Kích ph?i vào th? m?c và ch?n
  Properties.
 • Kích vào tab Template và t?o m?u c?a b?n.Lúc này, khi b?n reply m?t email n?m trong th? m?c
?ó, m?u cho th? m?c này s? ???c mang ra s? d?ng.

Các Plugin

M?c dù không có nhi?u plugin nh?ng nh?ng plugin có
trong Claws Mail t? ra khá ??c ?áo. ?? kích ho?t các plugin này, b?n có
th? vào menu Configuration và ch?n Plugins. Trong c?a s? m?i (hình E),
kích nút Load, ch?n plugin mà b?n mu?n, sau ?ó kích Open.
Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows Kythuatvien_Attachments_000claws-mail5Autosave_848679959

Hình E: B?n c?ng có th? g? b?
m?t plugin b?ng cách kích nút Unload


Các plugin mà b?n có th? load ? ?ây là:


 • gtkhtml2: Cho phép b?n xem email HTML
 • Vcalendar:
  Thêm b? l?ch bi?u vào Claws Mail
 • Bsfilter:
  Cung c?p b? l?c anti-spamK?t lu?n

Claws Mail cung c?p m?t e-mail client khá nh? và ??y
?? tính n?ng cho nh?ng ng??i dùng m?c trung bình và m?c th?o CNTT. N?u
b?n c?m th?y các trình e-mail client c?a mình t? ra quá ch?m và không
?n ??nh thì Claws Mail chính là th? mà b?n c?n tìm ??n nh? m?t gi?i
pháp thay th? thích h?p nh?t.


V?n Linh (Theo Techrepublic)

_________________
Chủ đề: Cài đặt và sử dụng Claws Mail trong Windows Anhso-095551_LT0.8600899_1_1
-------Ký tên: Admin---------
Admin
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị

Dog
Tổng số bài gửi : 993
Số Điễm : 2909
Join date : 18/08/2009
Age : 36
Đến từ : Quảng Ngãi

http://dailong.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết